28.10.2015

Съобщение

20.10.2015

Съобщение

Публикуване на утвърдените предпечатни образци на бюлетини за общински съветници и кметове,

съгласно указания от ЦИК с изх. № МИ-15-1426 от 19.10.2015 г.

 БЕЗДЕНИЦАБЕЛОТИНЦИБЛАГОВОВИНИЩЕВИРОВЕГАБРОВНИЦАГОРНА ВЕРЕНИЦАГОРНО ЦЕРОВЕНЕ,

 ДОКТОР ЙОСИФОВОДОЛНА ВЕРЕНИЦАДОЛНА РИКСАДОЛНО БЕЛОТИНЦИКЛИСУРИЦАКМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА,

 КРАПЧЕНЕЛИПЕННИКОЛОВООБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИСЛАВОТИНСМОЛЯНОВЦИСТУБЕЛСТУДЕНО БУЧЕСУМЕР.

20.10.2015

Съобщение

 1. УТВЪРЖДАВА график и членове ОИК – Монтана за провеждането на обучение, както следва:

 

Секция и място на провеждане на обучението

Ден

Час

Обучители от ОИК

1.

 

2.

 Всички секции на територията на община Монтана.

Обучението ще се проведе в голяма зала на драматичен театър „Драгомир Асенов” – Монтана.

21.10.2015г.

10:30

1.      Габриела Илиева Димитрова-Николова;

2.      Петя Найденова Гачовска;

3.      Румен Димитров Гоцов;

16.10.2015

Справка за мястото на СИК по ГРАО

ОИК - Монтана напомня на избирателите, че могат да извършват справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за тази секция по ЕГН чрез този сайт : линк

14.10.2015

Съобщение

ОИК-Монтана с Решение № 254МИ-НР от 14.10.2015 г. е определил избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния кодекс, както следва:

Община

Избирателна секция

Телефон за връзка

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1, във вр. с чл. 234 от ИК

ОБЩИНА МОНТАНА

122900021,
гр. Монтана, Младежки дом

096/ 394 270; 096/394 247; 096/394 265; заявки се приемат в изборния ден

ИС № 122900021
гр. Монтана, Младежки дом

Така определената избирателна секция не ограничават възможността на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

28.09.2015

Съобщение

       

    РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

 

Заявления за регистрация на застъпници и публикуване на списъка на представителите на партии, коалиции до 23.10.2015 г., както следва:

Всеки работен ден  от  09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч.  до 15.00 ч.,

     На 23.10.2015 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13 ч. до 18.00 ч.

 

25.09.2015

Съобщение

УТВЪРЖДАВА следният график 24 часови дежурства на състава на ОИК – Монтана, за периода до започване на отпечатване на бюлетините, както следва:

 

Дата

Час

Членове на ОИК

Телефон

1

25.09.2015 26.09.2015

18:00

02:00

1.Цена Замфирова Димитрова

2.Петко Кирилов Петков

0879 841445

0882 425553

2

26.09.2015

 

02:00

10:00

1.Eлизабета Стефанова Ценкова

2.Атанаска Ангелова Кръстева

0888 692664

0886 618387

3

26.09.2015

10:00

18:00

1.Цена Замфирова Димитрова

2.Петко Кирилов Петков

0879 841445

0882 425553

4

26.09.2015

27.09.2015

18:00

02:00

1.Йордан Любчов Александров

2.Петя Найденова Гачовска-Томова

0879 997945

0886 859953

5

27.09.2015

27.09.2015

02:00

10:00

1.Славиан Светлинов Николов

2.Румен Димитров Гоцов

0885 836676

0887 939019

6

27.09.2015

 

10:00

18:00

 

1.Сергей Димитров Тихолов

2.Камелия Александрова Илиева

0885 765125

0888 697516

7

27.09.2015

28.09.2015

18:00

02:00

1.Цена Замфирова Димитрова

2.Петко Кирилов Петков

0879 841445

0882 425553

8

28.09.2015

 

02:00

10:00

1.Йордан Любчов Александров

2.Петя Найденова Гачовска-Томова

0879 997945

0886 859953

9

28.09.2015

10:00

18:00

1.Габриела Илиева Димитрова – Николова

2. Атанаска Ангелова Кръстева

0888 252713

 

0886 618387

10

28.09.2015

29.09.2015

18:00

02:00

1.Eлизабета Стефанова Ценкова

2.Румен Димитров Гоцов

0888 692664

0887 939019

11

29.09.2015

02:00

10:00

1.Йордан Любчов Александров

2.Камелия Александрова Илиева

0879 997945

0888 697516

12

29.09.2015

10:00

18:00

1.Сергей Димитров Тихолов

2.Петя Найденова Гачовска-Томова

0885 765125

0886 859953

13

29.09.2015

30.09.2015

18:00

02:00

1.Славиан Светлинов Николов

2.Румен Димитров Гоцов

0885 836676

0887 939019

14

30.09.2015

02:00

10:00

1.Габриела Илиева Димитрова – Николова

2. Атанаска Ангелова Кръстева

0888 252713

0886 618387

24.09.2015

Съобщение

ОИК –Монтана, напомня относно следното:

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

 1. Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия – Монтана до изборния ден чрез:

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1.  Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 1 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 1. и се завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 2. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.
22.09.2015

Съобщение

С входящ №104 от 22.09.2015г. в 14:30 ч. в ОИК-Монтана е депозирано предложение от Инициативен Комитет за регистрация на независим кандидат за общински съветник Огнян Върбанов Цеков. След получаването на документите по посочени в графа 7 на РЕГИСТЪР на кандидатите за общински съветници, а именно:

1. Заявление;

2. Декларация по чл.413,ал.1,2,3,4 от ИК;

3. Декларация по чл.414, ал.1,т.4, в вр.с чл.397 от ИК

4. Заверено копие от лична карта

5. Договор за набирателна сметка за средства по предизборната кампания на независимия кандидат за общински съветник на община монтана в изборите на 25.10.2015 г. г-н Огнян Върбанов Цеков. При приемане на документите ОИК-Монтана извърши проверка и констатира нередовности относно непълнота на необходимите документи.

Поради това ОИК- Монтана незабавно указва на Цецко Борисов Илиев  представляващ инициативния комитет и на присъстващият независим кандидат за общински съветник  Огнян Върбанов Цеков, следното: 

Съгласно член 416  ал.2 , ал.3 , ал.4 следва да бъде предоставен списък както на хартиен така и в електронен вид на подписката от избирателите подкрепящи кандидатурата на независимият кандидат за общински съветник Огнян Върбанов Цеков. 

Съгласно решение 1632-МИ от 31.08.2015г. на ЦИК и разпоредбата на 417 ал.2 от ИК, ОИК-Монтана указа незабавно при подаването на документите нередовността, като уведоми присъстващите (Цецко Борисов Илиев  и Огня Върбанов Цеков)  в срок до 18:00 на 22.09.2015г , ако не отстранят непълнотите относно документацията за регистрация ще извърши отказ за регистрация на независимия кандидат в изборите за общински съветник в Община Монтана и заличаване на регистрацията на Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за общински съветник – Огнян Върбанов Цеков. Указанията бяха изпратени и на електронната поща, която е предоставена за кореспонденция от инициативния комитет, както и в раздел съобщения на страницата на ОИК-Монтана.

 

19.09.2015

Съобщение

ОИК – Монтана уведомява за взето Решение № 120-МИ/19.09.2015, съгласно което:

Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в  ОИК – Монтана,   в бюлетините за гласуване при произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. ще се проведе от Общинска избирателна комисия гр. Монтана на 23.09.2015г. от 16,00 часа , в гр. Монтана, Младежки дом, Малка заседателна зала.

17.09.2015

Работно време

РАБОТНО ВРЕМЕ

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА ЛИСТИ НА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ/ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

 

 1. От 15.09.2015 г. до 22.09.2015 г. включително всеки календарен ден;

 

 1. От  09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч.  до 15.00 ч.,

 

 1. На 22.09.2015 г. от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч.  до 18.00 ч.

 

15.09.2015

Съобщение

ДО ОБЩИНА МОНТАНА

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛНО РЕШЕНИЕ НА ОИК - МОНТАНА ОТ 15.09.2015г. Е УТВЪРДЕНА ТАБЛИЦА ОБРАЗЕЦ,

КОЯТО Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КМЕТА ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК В ОБЩИНА МОНТАНА.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ СЛЕДНАТА ТАБЛИЦА: https://cik.is-bg.net/upload/10952/OBRAZEC.xlsx

15.09.2015

Списък на избирателите

Общинска избирателна комисия напомня във връзка с регистрацията на кандидатската листа по предложението на от инициативен комитет в подкрепа на независимият кандидат следва да представят следните документи и това което е

VІІІ. Регистриране на кандидатска листа по предложение от инициативен комитет. Подписка (списък) в подкрепа на независимия кандидат

19. Право да посочат и регистрират независим кандидат за общински съветник или за кмет имат:

19.1. За общински съветник в общини с население:

а) до 10 000 жители - не по-малко от 100 избиратели от общината;

б) до 20 000 жители - не по-малко от 200 избиратели от общината;

в) до 50 000 жители - не по-малко от 250 избиратели от общината;

г) до 100 000 жители - не по-малко от 500 избиратели от общината;

д) над 100 000 жители - не по-малко от 1000 избиратели от общината.

 

20. Избирател, който подкрепя участието в изборите на независим кандидат за общински съветник или за кмет, удостоверява това с подписа си пред член на инициативния комитет.

Избирателите български граждани посочват имената, постоянния си адрес в общината, съответно в кметството в зависимост от вида избор, единния си граждански номер, а гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат статут на постоянно или продължително пребиваващи в Република България - имената, личния номер, номера на личната карта или паспорта, номера на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и адреса на пребиваване в съответната община или кметство (Приложение № 66-МИ от изборните книжа).

21. Всеки избирател може да участва само в една подписка за съответния вид избор.

22. Списъкът на хартиен носител се предава на ОИК заедно с документите по раздел VІІ не по-късно от 22.09. 2015 г. (32 дни преди изборния ден). Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, на технически носител, като съдържа имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в Решение на ЦИК № 644-МИ от 5 август 2014 г.

23. Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка по т. 20, обработва и предоставя личните данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

24. Кандидатът за общински съветник или за кмет, предложен от инициативен комитет, се регистрира от ОИК след представяне на писмено предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване за гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз на кандидата за общински съветник или за кмет (Приложение № 59-МИ от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към предложението от името на инициативния комитет се прилагат документите по т. 18, букви „а", „б", „в", „г" „д" и „е", както и списъкът по т. 20. Документите по т. 18, букви „г" и „д" се отнасят само за кандидати за общински съветници - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които не са български граждани.

25. След приемане на предложението по т. 24, списъка по т. 20 и документите по т. 18, букви „а", „б", „в", „г" „д" и „е" ОИК незабавно предава списъка на съответното ТЗ на ГД"ГРАО" в МРРБ, която извършва проверката в срок до 27.09.2015 г. включително (не по-късно от 27 дни преди изборния ден). За резултата от извършената проверка съответното ТЗ на ГД"ГРАО" в МРРБ  съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ОИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите.

26. Общинската избирателна комисия в срок до 27.09.2015 г. включително (не по-късно от 27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка въз основа на извършената проверка от съответното ТЗ на ГД"ГРАО" в МРРБ. При поискване от инициативния комитет ОИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 25 и установения резултат за представените от инициативния комитет списъци.

27. Общинската избирателна комисия чрез интернет страницата на Централната избирателна комисия осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 20 по единен граждански номер или личен номер.

 

10.09.2015

Съобщение

ОИК - Монтана напомня:

 

Регистрациите на кандидатските листи се извършват след регистрациите на патиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове до 22.09.2015 г. 

Регистрация на кандидатски листи по предложение от партии, коалиции и местни коалиции 

 Кандидатските листи се регистрират от ОИК  след представяне на писмено предложение от партия, коалиция или местна коалиция, съдържащо имената, единния граждански номер (личен номер) и постоянния адрес (настоящ адрес) или адрес на пребиваване (за кандидатите граждани на държава - членка на Европейския съюз) на кандидатите за общински съветници и/или за кметове (Приложение № 58-МИ от изборните книжа, приети с Решение № 1512-МИ от 04.08.2015 г. на ЦИК, обнародвани в „Държавен вестник", бр. 61 от 11.08.2015 г.). За всеки един избор: кандидат за кмет на община, кандидати за общински съветници и кандидати за кметове на кметства, като може да се подават за тях едно предложение, като се изброяват всички кандидати за всички кметства. Т.Е. 1 бр. Приложение № 58-МИ се попълва за кандидат за кмет на община, 1 бр. Приложение № 58-МИ се попълва за кандидати за общински съветници и       1 бр. Приложение № 58-МИ се попълва, като се изброяват всички кандидати за кметове на кметства. Предложението се подписва от представляващия/те партията или представляващия/те коалицията лице/а или от изрично упълномощено/и лице/а. Към предложението се прилагат следните документи:

а) заявление от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че е съгласен да бъде регистриран от посочилата го партия, коалиция или местна коалиция (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);

б) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник или за кмет, че отговаря на условията по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 от ИК (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);

в) декларация по образец от всеки кандидат-български гражданин за общински съветник или за кмет по чл.414, ал.1,т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);

г) декларация по образец от всеки кандидат за общински съветник, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който не е български гражданин по чл. 414, ал.1, т.4, т. 6 и т.7 във връзка с чл.397, ал.2 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

д) кандидатът по предходната буква „г" представя удостоверение от компетентните органи на държавата членка, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, в декларацията по буква „г" декларира, че не е лишен от правото да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин;

е) пълномощно на лицето/ата, упълномощено/и да представлява/т партията, коалицията или местната коалиция пред ОИК, в случаите, когато предложението е подписано и/или документите се подават от упълномощено/и лице/а.

 Приложение на електронен носител: Kметове и съветници

09.09.2015

Съобщение

При подписване на решение (споразумение) за създаване на местна коалиция за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., когато участваща партия или коалиция е регистрирана в ЦИК се представлява от надлежно упълномощен представител, върху решението (споразумението) се полага печат на партията или коалицията, ако нейният упълномощен представител или местната й структура разполагат с такъв.

В случаите, в които заявлението на партия или коалиция за регистрация в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се подписва и подава от упълномощен представител, върху него се полага печат на партията или коалицията, ако упълномощеният й представител или местната й структура разполагат с такъв.

09.09.2015

Съобщение

ОИК-Монтана напомня, че регистрира патиите, коалициите, инициативните комитети и местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове, не по-късно от 18:00 часа на 14.09.2015 г.

Календар

Решения

 • № 440 / 14.02.2018

  относно: Утвърждаване на образец съдържанието на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ, във вр. с чл. 34, ал. 5 от ЗМСМА.

 • № 439 / 23.01.2018

  относно: Обявяване на интернет страницата на Списък „А“ и списък „Б“, съгласно чл. 454 от ИК.

 • № 438 / 22.05.2017

  относно: Обявяване на Илиана Красимирова Иванова за общински съветник от листата на ПП „ГЕРБ” в община Монтанa.

всички решения