28.02.2020

Съобщение за заседание на ОИК Монтана

На 02.03.2020г. /Понеделник/ ще се проведе заседание на ОИК Монтана по повод освобождаване на общински съветник и избиране на следващия от списъка.

 

Председател: /П/

19.12.2019

Съобщение

Днес 19.12.2019г. от 14:00 часа ОИК Монтана ще има заседание за решение по повод получено писмо от ОА Монтана.

Председател: В.Димитров

20.08.2020

Съобщение

НА 20.08.2020г. от 17:00 часа ще се проведе заседание на ОИК Монтана

19.10.2019

Съобщение

ОИК-Монтана с Решение № 81-МИ от 09.10.2019 г. е определил избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния кодекс, както следва:

 

Община

Избирателна секция

Телефон за връзка

Избирателни секции определени по реда чл.10, ал. 1, във вр. с чл. 234 от ИК

МОНТАНА

122900021,
гр. Монтана, Младежки дом

096/ 394 270; 096/394 247; 096/394 265; заявки се приемат в изборния ден

ИС № 122900021
гр. Монтана, Младежки дом

 

 

Така определената избирателна секция не ограничават възможността на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването да гласуват и в друга избирателна секция по свой избор.

 

08.10.2019

Регистрация на Застъпници

Застъпниците се регистрират в ОИК Монтана до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа).

Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Заместващите застъпници се регистрират в ОИК Монтана до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 

№ 1080-МИ / 12.09.2019

 

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници и заместващи застъпници, изтеглете от ТУК

 

ВАЖНО ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА!

Преди работа с електронната форма изпълнете следните стъпки.

След като отворите електронната форма ще Ви излезе следното предупреждение.

 

Натискате на бутона Опции... и ще Ви излезне следния прозорец

 

Слагате отметка на Разреши това съдържание и запазвате промените с бутон OK 

Ако сте изпълнили стъпките, може да работите по-файла.

08.10.2019

Регистрация на Представителите

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите.

Списъкът на представителите се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на ОИК Монтана от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица.

Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

 В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

 Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Формата и съдържанието на списъка за публикуване са дадени в Приложение № 78-МИ от изборните книжа.

Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и предават до изборния ден в ОИК допълнителен втори или следващ списък на своите представители, при спазване на горните изискванията.

 

Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК 

№ 1080-МИ / 12.09.2019

 

Електронната форма, необходима за регистрация на представители на партия, изтеглете от ТУК

 

ВАЖНО ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ФОРМА!

Преди работа с електронната форма изпълнете следните стъпки.

След като отворите електронната форма ще Ви излезе следното предупреждение.

 

Натискате на бутона Опции... и ще Ви излезне следния прозорец

 

Слагате отметка на Разреши това съдържание и запазвате промените с бутон OK 

Ако сте изпълнили стъпките, може да работите по-файла.

 

 

07.10.2019

ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ

На основание т.7 от Решение No: 993-МИ от 07.09.2019 с протоколно решение на ЦИК Изх. No: МИ-15-697 / 05.09.2019 , ОИК1229 Монтана, публикува предпечатни образци на бюлетините за гласуване в местните избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Преглед на образци на предпечатни бюлетини

 

27.09.2019

ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, С КВОТИ В СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОИК – МОНТАНА /1229/

                          С цел ускоряване работата и предотвратяване на допускането на  грешки при извършване на замени в съставите на СИК, ОИК – Монтана, указва на политическите партии и коалициите представени в СИК, при подаване предложения за замяна /зползвайте приложението/,  да се прилага:

 1. Пълномощно от представляващият партия /коалиция/ инициативен комитет;
 2. Заявление от назначения член на СИК за освобождаване;
 3. Удостоверението издадено от ОИК-Монтана за назначаване на освободеният член на СИК, за да бъде анулирано;
 4. Декларация от новия член на СИК по чл. 90 във връзка с чл. 95 и чл. 96 от Изборния кодекс.
19.09.2019

Съобщение

На основание постъпило в OИК - Монтана писмо вх.№ МИ – 15 - 326 / 18.09.2019 от ЦИК София публикуваме задължителните указания за ОИК във връзка със Закона за защита на личните данни:

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА

ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г.

 1. Общинската избирателна комисия (ОИК) е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Членовете на ОИК обработват личните данни по реда и условията, определени в Изборния кодекс (ИК). Законът за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общият регламент за защита на личните данни на ЕС се прилагат доколкото няма изрична уредба в ИК или когато ИК препраща към тях.
 3. ОИК прилага предвидените в ИК и указаните от ЦИК изисквания за съхранение и достъп до изборните книжа и други мерки, които гарантират сигурността на обработването на лични данни.
 4. Всички лични данни с цел произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. се обработват от ОИК, без да се иска и без да е необходимо съгласие от избирателите и другите субекти на лични данни.
 5. Лични данни са: имена, ЕГН/ЛН, адрес, данни по документ за самоличност, разрешение за пребиваване на чужденец, подпис и други, ако същите са предвидени в ИК.
 6. Обработване на лични данни от ОИК за целите на изборния процес е:
 • регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • приемане на списъци на избирателите, подкрепящи регистрацията на независимите кандидати за общински съветници, за кмет на община, кмет на район и кмет на кметство;
 • регистрация на кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети;
 • назначаване на членовете на секционните избирателни комисии;
 • издаване на удостоверения на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети;
 • приемане и работа с избирателни списъци;
 • приемане и обработване на жалби на сигнали;
 • вписване на имената и ЕГН на лицата, получили копие от протокола на ОИК.
 • вписване на имената на застъпниците на кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в регистъра на застъпниците и публикуването на имената на застъпниците в публичния регистър на ОИК.
 1. Субекти на лични данни са: избирателите, членовете на СИК, застъпниците и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети и кандидатите.
 2. ОИК публикува на интернет страницата си списъка на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, като заличава съответните лични данни.
 3. Забрани:
  • Забранява се използването на личните данни, събирани, обработвани и съхранявани в процеса на работа на ОИК, за цели, различни от тези, определени в ИК.
  • Забранява се копирането, сканирането или заснемането по всякакъв друг начин на документи за самоличност, избирателни списъци и други документи с лични данни.
  • Забранява се на ОИК, извън случаите, определени в ИК, да предават или разпространяват по какъвто и да е било начин лични данни, до които са имали достъп, във връзка с изборния процес.
 4. Застъпниците, наблюдателите и представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, и кандидатите, нямат достъп до личните данни, вписани в избирателните списъци, както и във всички други изборни книжа на ОИК, съдържащи лични данни.
 5. Нарушения на сигурността на лични данни е всяко действие на обработване на лични данни, извън целите, реда, условията и начините на обработване, посочени в ИК.
 6. При установяване на нарушение на сигурността на личните данни председателят на ОИК или определен от него член на ОИК информира без забавяне служителя по защита на личните данни на ЦИК на електронна поща [email protected] Последният в срок от 72 часа от получаване на уведомлението от ОИК уведомява Комисията за защита на личните данни.
13.09.2019

Съобщение

С оглед коректно прилагане на т. 8. раздел IV на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. въз основа на протоколно решение на Централната избирателна комисия от 13 септември 2019 г. следва да се има предвид следното:

Съгласно текста в раздел IV. т. 8 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК решението за образуване на местна коалиция задължително се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка регистрирана политическа партия притежава надлежен печат. Ако има свой печат, местна структура на политическа партия може с него да подпечата решението за образуване на местна коалиция.

Визираното изключение в посочения по-горе текст е само за коалиции. Ако коалиция има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

Ако коалиция няма печат, в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат

12.09.2019

Набор от документи за регистрация на коалиции и партии

Набор от документи за Коалиции

 

 1. Заверено пълномощтно – Копие
 2. Заявление – Оригинал
 3. Спорузомение – Копие

 

Набор от документи за Партии

 

 1. Заверено пълномощтно – Копие
 1. Заявление – Оригинал

 

На всяко копие собственоръчно „Вярно с оригинала: три имена подпис на упълномощеното лице”

12.09.2019

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението. Предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител.

11.09.2019

Във връзка с наименованията и абревиатурите на местните коалиции!!

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел II, т. I и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които;

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставени въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община X". „Алтернатива за община X" (ПП „ГЕРБ“. ПП „СДС". ПП „НФСБ"), „Патриоти за Дряново". (ВМРО - БНД и други партии). „Разлог - събуди се". „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел II, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК - Монтана ще извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел IV. както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата па местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК. ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки" се вписват дадените указания, датата и часът па уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

05.09.2019

Работно време

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – МОНТАНА

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

09.00 ч. – 12.00 ч.

12.00 ч. – 13.00 почивка

13.00ч. – 18.00 ч.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ

09.00 ч. – 12.00 ч.

13.00ч. – 17.00 ч.

 

За Контакти

ОИК: +359876 567 137, +359876 655 832, +359876 624 878

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 162 - МИ / 23.11.2021

  относно: Получено е писмо от Трето РУ на МВР гр.Варна с вх.№ 252/23.11.2021г. за получаване на справка от изборни книжа, от проведени избори на 27.10.2019г. за общински съветници.

 • № 161 - МИ / 21.11.2021

  относно: Необходима смяна на общински съветник в общински съвет Монтана след уведомление от Председателя на Общински съвет - с вх.№ 253/21.11.2021г.

 • № 160-МИ / 20.08.2020

  относно: Получено е писмо от Общински съвет (ОС) с информация относно образувано производство от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) срещу г-н Огнян Нончов Митов – кмет на с.Д-р Йосифово, общ.Монтана, обл.Монтана, препратена на Общински съвет Монтана за установяване за наличие на нарушение по реда на чл.41, ал.3 от ЗМСМА.

всички решения