07.03.2016

Съобщение

ОИК – Монтана уведомява, че съгласно Решение № 427 – МИ/ 07.03.2016, е утвърден  график и членове от състава на ОИК – Монтана, които ще извършат обучение на СИК и ПСИК на територията на едномандатен изборен район за избор за кмет на кметство122939503, с. Крапчене, общ. МОНТАНА, а именно:

 

Секция и място на провеждане на обучението

Ден

Час

Обучители от ОИК

1.

 

2.

 Всички секции на територията на кметство Крапчене, община Монтана.

Обучението ще се проведе в сградата на кметство Крапчене, общ.  Монтана.

10.03.2016г.

14:30

1.      Габриела Илиева Димитрова-Николова;

2.      Петя Найденова Гачовска;

 

 

 

02.03.2016

Съобщение

ОИК – Монтана уведомява, че при необходимост в периода от 03.03.2016 г. до 06.03.2016 г, може да се свържете на следните дежурни телефони:

  

 • 0879 99 79 44 сл. телефон – председател - Габриела Димитрова;
 • 0886 85 99 53 – зам. председател Петя Гачовска;
 • 0887 93 90 10 – секретар Румен Димитров Гоцов;
 • 0882 42 55 53 – член Петко Кирилов Петков;
 • 0888 69 26 64 – член Елизабета Стефанова Ценкова;

 

26.02.2016

Съобщение

ОИК-Монтана с Решение № 425 -МИ от 26.02.2016 г. е определил избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването, както и тези по чл.10, ал.1 от Изборния кодекс, както следва:

 

 

Община

 

 

Кметство

 

 

Избирателна секция

 

 

Адрес за гласуване

 

 

 

Телефон за връзка

Избирателна секция определена по реда чл. 10, ал. 1, във вр. с чл. 234 от ИК

МОНТАНА

КРАПЧЕНЕ

122900071

В сградата на Читалището

096/ 394 245;

заявки се приемат в изборния ден

ИС№ 122900071

с. Крапчене,

В сградата на Читалището

 

16.02.2016

Съобщение

ОИК –Монтана, напомня относно следното:

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

 1. Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия – Монтана до изборния ден чрез:

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 11 март 2016 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

 1.  Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 1 от настоящото решение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 1. и се завежда се във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.
 2. Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 3. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 4. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец(Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат.
09.02.2016

Разяснителен материал за правата на избирателите в придстоящите избори насрочени на 13.03.2016 г.

ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ
КОИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ И
ГЛАСУВАТ В НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.
На 13.03.2016 г. при произвеждане на нови и частични избори за
кметове на кметства има право да гласува български гражданин, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- към 12.09.2015 г. има адресна регистрация по постоянен и по настоящ
адрес на територията на страната и поне единият от адресите е на
територията на кметството, което означава:
а) постоянен и настоящ адрес на територията на кметството, в което
ще гласува, или
б) постоянен адрес на територията на кметството, в което ще гласува,
и настоящ адрес на територията на друго населено място в Република
България, или
в) към 12.09.2015 г. има настоящ адрес на територията на кметството,
в което ще гласува, и постоянен адрес на територията на друго населено
място в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува,
избирателят трябва да е поискал до 27.02.2016 г. пред администрацията на
съответното кметство по настоящ адрес вписване в избирателния списък по
настоящ адрес.
В случаите на букви „а“ и „б“ избирателят се включва в избирателния
списък от общинската администрация. В случаите на буква „в“ избирателят
се включва в избирателния списък след подаване от него на заявление
(Приложение № 12-МИ) за гласуване по настоящ адрес. Избирател с настоящ
адрес на територията на кметството, който не е подал заявление до
27.02.2016 г., не може да бъде дописван в избирателния списък в деня на
изборите от СИК.
Избирател, който е променил адресната си регистрация след
12.09.2015 г., няма право да гласува в населеното място по новата си
регистрация, ако там се произвеждат избори, но може да гласува в
населеното място по предишната си адресна регистрация, ако там се
произвеждат избори.
2
Гласуването в нарушение на Изборния кодекс и изброените по-
горе права представлява престъпление по чл 168 от НК, което се
наказва с пробация до шест месеца или с глоба от сто до триста лева.
КОИ ГРАЖДАНИ НА ДРУГА ДЪРЖАВА – ЧЛЕНКА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ИМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ В
НОВИТЕ И ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ ЗА КМЕТОВЕ
на 13 март 2016 г.
Може да гласува и гражданин на друга държава – членка на
Европейския съюз, който:
- е навършил 18 години към изборния ден включително;
- не е поставен под запрещение;
- не изтърпява наказание лишаване от свобода;
- не е лишен от правото да избира в държавата-членка на която е
гражданин;
- има статут на постоянно или продължително пребиваване в Република
България, подал е декларация в общинската администрация да бъде
вписан в избирателния списък по адрес на пребиваване или е гласувал
на предходните местни избори и няма промяна на декларираните
обстоятелства, като:
адресът му на пребиваване е на територията на кметството, в което ще
гласува, към 12.09.2015 г. включително.
Повече информация можете да намерите на интернет страницата на
ЦИК в раздел „Нови избори“ (https://www.cik.bg/bg/111) и раздел „Частични
избори“ (https://www.cik.bg/bg/112).

08.02.2016

Съобщение

ОИК – Монтана уведомява за взето ПРОЦЕДУРНО  РЕШЕНИЕ от 08.02.2016 г. , съгласно което:

Тегленето на жребия за определяне на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати регистрирани в  ОИК – Монтана, в бюлетините за гласуване при произвеждането на новите избори за кмет на кметсво с. Крапчене, общ. Монтана насрочени на 13 март 2016 г.,ще се проведе от Общинска избирателна комисия гр. Монтана на 10.02.2016г. от 14,00 часа, в  залата на ОИК - Монтана, находяща се в сградата на Община Монтана, приземен етаж.

03.02.2016

Съобщение

ОИК – МОНТАНА НАПОМНЯ, ЧЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА  ЛИСТАТА НА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО КРАПЧЕНЕ, ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА ДО 09.02.2016 Г.

 Приема на документи ще се извършава при следното работно време:

 През работните дни:

 от 09:00ч. до 12:00ч. и от 13:00 до 15:30 ч.

 

 

Относно регистрация за участие в новите избори за кмет на кметство Крапчене, общ. Монтана, насрочени на 13 март 2016 г.. – Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. На ЦИК.

29.01.2016

Съобщение

ОИК-Монтана уведомява, че приема на документи за регистрация на ПП, Коалиция, МК и  Инициативен комитет

на 30.01.2016г и 31.01.2016г. ще се извършва в следния часови интервал:

от 09:30ч. до 12:00ч.

22.01.2016

Съобщение

ОИК-Монтана съобщава, че от 23.01.2016 г. започва регистрация на политически партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, за изборите за кметове и общински съветници до 01.02.2016 г.

Документи се приемат на 23 и 24.01.2016 г. от  09:30 до 12:00 ч.

През работните дни приема на всякакви документи, ще се извършва от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 15:30 ч.

ОИК-Монтана ще приема документи за регистрация на 01.02.2016 г. от 09:00 до 12:00 и то 13:00 до 18:00 ч.

 

Относно регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. – Решение № 1550-МИ от 27 август 2015 г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 436 / 05.04.2017

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник от квотата на ПП „ГЕРБ” и обявяване за общински съветник следващия в листата кандидат в община Монтана.

 • № 435 / 07.06.2016

  относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на Кмет на кметство Клисурица, общ. Монтана.

 • № 434 / 13.03.2016

  относно: Избор на кмет на кметство КРАПЧЕНЕ.

всички решения